RSS

ހިމޭން ކަރުނަ 7

fed_winendine

އެއީ މެލޭޝިޔާގެ އެއް ފަޚުރެވެ. އެތަކެއް ލޯބިވެރިންނެއްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަށް އެންމެ ހިތްގައިމު މާހައުލޭވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ.  އަޑުމަޑު ހަމަހިމޭން، ސާފު ރީތި ގުދުރަތީ ވައި ލިބޭ އާދަޔާ ޚިލާފު ލޯބީގެ ޖަޒުބާތެއް އުފައްދާ މާޙައުލެކެވެ. މެނާރާ ޓަވަރ ރިވޯލްވިން ރެސްޓޯރަންޓަކީ އެއީ އަހަރުމެން ދެމީހުންވެސް ފުރަތަމަ ބައްދަލުވާން ނިންމި ތަނެވެ. އެރޭ ކާނީ ކޮންއެއްޗެއް ކަމާއި ޑިނައަށް ފަހު ދެން ކުރިއަށް އޮތް ޕޮރޮގްރާމްވެސް އޮތީ ރާވާ ނިންމާފައެވެ. އަހަރެން އެންމެ ހަނދާން ހުންނަނީ ޔައިޝް

އަބަދުވެސް ބުނާ އެ ޖުމްލައެވެ.

 

” ނީމާ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ސަޕްރައިޒް އެއް ލިބޭނެ…”

އެއްވެސް ކެތްތެރިކަމެއްނެތި މިއޮތްހާދުވަހު އެ ސަޕްރައިޒް އަށް އަހަރެންމިދނީ އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ. އެއީ އަނެއްކާ ކޮންއެއްޗެއްބާއެ އަބަދުވެސް އަހަރެންގެ ހިތަށް އަރައެވެ. އަހަރެންނަށް އެންމެ މީރު ކާއެއްޗިހިން ފެށިގެން، އެންމެ ރީތި ކުލަޔާއި އެންމެ ގަޔާވާ ސެންޓާއި ހުރިހާ އެއްޗެއް ޔައިޝް އަށް އެނގޭނެއެވެ. އެންމެ ކުޑަމިނުން އަހަރެންގެ މިޒާޖަށް އަންނަ ބަދަލުތައްވެސް ޔައިޝް އުނދަގޫ ކަމެއްނެތި ދެނެގަނެއެވެ. ޔައިޝް އަކީ މި ދުނިޔެއިން އަހަންނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތް ކަމަށް

އަހަންނަށް ގަބޫލު ކުރެވެއެވެ. މީހަކު ދެކެ ލޯބި ވެވޭނީ ދެން މިހާވަރަކަށެވެ.

އަހަންނަށް ވަށައިގެންވާ ހިތްގައިމު މާހައުލަށް އަނެއްކާވެސް ނަޒަރު ހިންގާލެވިއްޖެއވެ. މިއީ އެތަކެއް ހާސް ފަތުރުވެރިންނެއްގެ ހުވެފންތައް ގުޅިފައިވާ ވަރަށްވެސް ހިތްގައިމު މަންޒިލެކެވެ. އަހަރެންގެ ހިތް ބާރަށް ތެޅެނީއެވެ. ޔައިޝް ފެނުމުން އަހަންނަށްވާނީ ކިހިނެއްބާއޭ ހިތަށް އަރަން ފަށައިފިއެވެ. ފުރަތަމަ ބުނާނީ ކީކޭ ބާއޭ، ކުރާނީ ކޮންސުވާލެއްތޯ ހަމަ ވސްނެނީއެވެ. ހިތް އަވަސްވަނީއެވެ. މިއީ އަހަރެންގެ ހަޔާތުގައި މިގޮތަށްކުރެވޭ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާއެވެ. ލޯތްބަކީ ހާދަ އާދަޔާ ޚިލާފު އިހުސާސްތަކެއްއުފައްދާ އެއްޗެއްކަން އަހަންނަށް އެނގުނީ އަދި ކިރިޔާއެވެ. 18 ވަނަ ބުރިއަށް

އެރުނުއިރު އަހަރެން ހުރީ ހާސްވެގެންގޮސް މުޅި މީހާ ފިނިވެފައެވެ. އަހަރެން އަވަހަށް ޝިފޫއަށް

ގުޅައިފީމެވެ.

” ޝިފޫ……. އަހަރެން ހާސްވަނީ…ފިނިވަނީ…ކީކޭތަ ބުނާނީ…؟؟ ” ޝިފޫގެ ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔަކަހަލައެވެ.

” ނީމާ… ސާބަސްދެން… ދެން ޔައިޝް ފެނުނީމަ ތި ހުރިހާކަމެއް ހަނދާން ނެތޭނެ… މިހާރު ދެވިއްޖެތަ؟ ޔައިޝް ފެނިއްޖެތަ؟ ޔައިޝް ހަމަ އެހާވެސް ކިއުޓް ތަ؟ އެކަނި ގެޔަށް ނާނައްޗެ…”

” ޔާ އޯކޭ…ސީޔޫ ..”

އަވަސް އަވަސް ކޮށްލާފައި ފޯނު ބޭއްވިނަމަވެސް އަހަރެންގެ ހިތުން ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަމެއް ނުފިލައެވެ. ހިތް ބާރަށް ތެޅެނީއެވެ. ލޯބީގައި މީހަކު ޣަރަގު ވާނީވެސް މިހާވަރަށެވެ.

ވަރަށްވެސް ހިތްގައިމު މާހައުލެކެވެ. ވަށައިގެން ފެންނަނީ ދުރުން މާދުރަށް ގޮސް އޮބާލާފައިވާ ކުލަކުލައިގެ އަލިތަކެވެ. މުޅި މެލޭޝިޔާގެ ހިތްގައިމު ވިޔު ކުލަކުލައިގެ އަލިތަކުގެ ތެރެއިން ނަށަމުންދެއެވެ. ރެސްޓޯރަންޓްގެ ހުރިހާ މޭޒަކަށް އަވަހަށް ނަޒަރު ހިންގެންފެށިއްޖެއެވެ. އަހަންނަށް ލިބުނީ ކުއްލި ސިހުމެކެވެ. އެތަނަކު ޔައިޝްއެއް ނެތެވެ. އެއްވެސް ދިވެއްސަކާ ވައްތަރު މީހަކުވެސް ނެތެވެ. އަދި އެކަނި އިން އެހެން ފިރިހެނަކުވެސް ނެތެވެ. އަހަރެންގެ ދުނިޔެ ވަށައިގެން އެނބުރޭހެން އަހަންނަށް އިހުސާސްވާން ފަށައިފިއެވެ. މި ފެންނަނީ އަނެއްކާ ހުވަފެނެއް ނޫންބާއެ ހިތަށް އަރައިފިއެވެ. ފޯންނަގާފައި ޔައިޝްގެ ނަންބަރަށް ގުޅައިފީމެވެ… އޯ އެ ނަންބަރު އޮތީ ނިއްވާލާފައެވެ..އަހަރެންގެ ހާސްކަން އިތުރުވެއްޖެއެވެ. އަނެއްކާވެސް ތިން ހަތަރު ފަހަރަށް އެ ނަންބަރަށް ގުޅިއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ފޯނު އޮންނަނީ ނިއްވާލާފައެވެ. ހިތުގާވާ އުފާތައް ކުއްލިގޮތަކަށް މީހަކު ފޭރިގެން ކަހަލައެވެ. ޔައިޝް އަށް

އަނެއްކާ ކިހިނެއްވީބާ؟ ހިތަށް ބިރުވެރިކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން ވެރިކުރުވައިފިއެވެ.

(ނުނިމޭ)

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on June 11, 2013 in Uncategorized

 

ހިމޭން ކަރުނަ 6

 

 ހަވީރުވެގެން އައިއިރު މުޅި މާޙައުލުގައި ވަނީ ތެތްފިނި ވައިރޯޅިތަކުގެ އަސަރުން ހިތްގައިމު ފިނިކަމެއް އުފައްދާފައެވެ. ވަގުތުކައިރިވާ ވަރަކަށް އަހަރެންގެ ހިތަށް ނުތަނަވަސްކަން ވެރިވާން ފެށިއެވެ. ލިބޭ އުފަލާއި ހާސްކަމާއި ކެތްތެރިކަން ކޮޅުން ނުލުމާއި މިހުރިހާ ކަމެއް އެއްވެގެން ނަފުސުގެ ހަމަހިމޭންކަން ގަޑުބަޑުކޮށްލައިފިއެވެ. އަލަމާރިން ފަހަރަކު ހެދުމެއް ހެޔޮވަރުކުރަމުން އެ ހެދުމަކާއި އެންމެ ގުޅޭނީ ކޮންފައިވާނެއް ތޯ އަދި ހެޔަރ ސްޓައިލް ބަހައްޓާނެ ގޮތާ މެދުވެސް ވިސްނެން ފަށައިފިއެވެ.

 ” ނީމާ ! ހާދަވަރަކަށް….” ޝިފޫގެ ދިމާ ކޮށްލިއެވެ. ” ދެން މި ރަތްކުލައިގެ ހެދުން ލާބަލަ. ނީމާ އާ އެންމެ ގުޅެނީ ރަތްކުލަ. ނީމާ އަށް އެންމެ ރީތި ކުލައެއް ނު. ނީމާ ދޮންވީމަ ރަތްކުލަ އަބަދުވެސް ވަރަށް ގުޅޭ” އެއީ ޝިފޫ ބުނިކަމުގައި ވިޔަސް މުޅިން ދެތެވެ. ރަތްކުލަޔަކީ އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ އަހަންނަށް އެންމެ ރީތި ކުލައެވެ. އަބަދުވެސް ޚާއްޞަ ތަނަކަށް ދާންވެއްޖިއްޔާ އެއްވެސް ގަޞްތަކާއި ނުލާވެސް އަހަރެންގެ ހިތް އިޚުތިޔާރުކުރާނީ ރަތްކުލައެވެ. ގިނަ ކާމިޔާބީތައް ގުޅިފައިވަނީވެސް ރަތްކުލައާއެވެ. އެހެންކަމުން ރަތްކުލައަކީ ޙަޔާތުގެ ކުލަ ކަމަށްވެސް އަހަންނަށް އޮންނަނީ ބެލެވިފައެވެ.

Read the rest of this entry »

 
4 Comments

Posted by on October 8, 2011 in MY Dhivehi Stories

 

Unit Test topics

Dear students

Unite test will be postponed on Thursday 6th October 2011.

 You need to revise the following topics:

1. City break holidays

2. Advantages of Fully Escorted Tours

3. Climate ( world maps will be proved if necessary )

4. Tour guide and tour manager

5. Rail journeys ( you have to discuss the appeal of such rail journeys)

6.Ground services

7. Customer care ( skills and qualities)

8. Advantages of hiring a motor home.

9. Range of Accommodation options ( here you have to select one destination with which you are familiar, and should have to discuss the range of accommodation options that are available for tourists.)

You are advised to do the last two revision work sheets.

Study well and Good Luck

 
3 Comments

Posted by on September 29, 2011 in Study Notes (Travel and Tourism)

 

Sand Sculptures – it is Amazing.‏

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on September 29, 2011 in Current Affairs

 

True love is stronger than anything.

An incredible  love story has come out of China recently and managed to touch the world.
It  is a story of a man and an older woman who ran off to live and love each other  in peace for over half a century.

The 70-year-old Chinese man who hand-carved over 6,000 stairs up a mountain for his 80-year-old wife has passed away in the cave which has been the couple’s home for the last 50 years.

Over 50  years ago, Liu Guojiang a 19 year-old boy, fell in love with a 29 year-old widowed  mother named Xu Chaoqin..

In a twist worthy of Shakespeare’s Romeo and Juliet, friends and relatives criticized the relationship because of the age difference and the fact that Xu already had children. 

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on September 29, 2011 in Social issues

 

Who I am Makes A Difference.

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on September 29, 2011 in Social issues

 

The woman in your life…

Dear Friends…this was the email i received two years ago ,from my very close friend  …so i just thought to share this inspiring article here with you…i never know who was the author of this article i just copy it from my email.

you may get a working woman, but you should marry her with these facts as well.

Here is a girl, who is as much educated as you are;
Who is earning almost as much as you do;

One, who has dreams and aspirations just as
you have because she is as human as you are;

One, who has never entered the kitchen in her life just like you or your
Sister haven’t, as she was busy in studies and competing in a system
that gives no special concession to girls for their culinary achievements

One, who has lived and loved her parents & brothers & sisters, almost as
much as you do for 20-25 years of her life;

Read the rest of this entry »

 
2 Comments

Posted by on September 27, 2011 in Social issues